Cadena de pintura multinacional automoció

Construcció de fossats per a la nova instal·lació d’una cadena de pintura de 1.800m² a una nau industrial existent. Obra realitzada el 2018. Inclou treballs de replanteig, excavació, soleres de formigó, encofrats, murs de formigó, paleta, clavegueram i pintura. Obra d’elevada complexitat per l’existència de diferents piscines a diferents nivells i de diferents mides, canals de connexió entre elles i diferents pous de recollida.