Fossat per a premsa especial Figueres

Construcció de fossat per a premsa de grans dimensions. Obra realitzada al 2022. Inclou l’enderrocament del paviment, l’excavació a gran profunditat, la realització de llosa inferior i murs perimetrals, i un conjunt de bancades amb formes molt irregulars.

Atesa la complexitat i precisió que es necessita a les bancades i ancoratges de la premsa, s’opta per uns encofrats permanents de xapa metàl·lica fets al taller i definint el perímetre exacte de l’encofrat. S’han fet servir armats d’alta capacitat. Totes les obres shan realitzat sense aturar lactivitat industrial.